Nasze certyfikaty

certyfikaty LA-SAD

certyfikaty LA-SAD

Tabela dostępności owoców


Techologia produkcji


Transport owoców


Technologia produktów dodatkowych


Osiem etapów kontroli jakości


Katalog online - o firmie

katalog-online

Poddaliśmy się szeregowi procedur certyfikujących

W celu udokumnentowania profesjonalnego podejścia do produkcji i przedsprzedażowego przygotowania owoców grupa producentów owoców La-sad sp. z o.o.poddała się szeregowi procedur certyfikujących. Na dzień dzisiejszy pozytywnie przeszliśmy certyfikacje z zakresu: IPO, Globalgap, HACCP, BRC, IFS. Pozytywne audyty przeprowadzały w naszej firmie sieci handlowe współpracujące z naszą firmą, w tym m.in. Tesco.

IPO

Integrowana produkcja (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej produkcji roślinnej podlegającej certyfikacji i oznakowanej logo IP. Uzyskany certyfikat jest urzędowym poświadczeniem, że produkcja odbywała się w oparciu o metodyki IP. Stosowanie metodyk IP zapewnia, że w wytworzonych płodach rolnych nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Jednocześnie w sposób zrównoważony wykorzystywane są zasoby środowiskowe w gospodarstwie.

Globalgap

Jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALGAP powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Jednym z głównych celów standardu produkcji roślinnej jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to zapewnić bezpieczeństwo żywności na rynku, ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a także wpływać na dłuższe użytkowanie terenów rolniczych.

HACCP

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej "systemem HACCP" – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przipisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

Norma ISO 22000:2005 skierowana jest do wszystkich organizacji, które w ramach swoich działalności zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności.

BRC

Standard BRC oparty jest na zasadach HACCP, integruje wymagania zawarte w normach serii ISO, GMP i GHP, definiując jednocześnie szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego.

Dodatkowym elementem, na który zwraca się dużą wagę jest zgodność wyrobu z prawem żywnościowym. Pierwsza wersja standardu BRC została opublikowana w Wielkiej Brytanii w 1998 roku. Bz to dokument, który jasno formułował wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność pod marką własną do sieci brytyjskich hipermarketów. W chwili obecnej standard ten jest doskonale znany nie tylko w całej Europie, ale również na pozostałych kontynentach. Standard BRC jest cały czas udoskonalany pod kątem spełniania wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz nadążania za nowymi rozwiązaniami technologicznymi i obecnie funkcjonuje już piąte wydanie BRC Global Standard Food. Standard ten jest preferowany przez sieci handlowe w Wielkiej Brytanii.

IFS

Jest to standard techniczny potwierdzony przez Zrzeszenie Federalnych Niemieckich Związków Handlowych i Federację Handlu i Dystrybucji, dopuszczony przez Global Food Initiative. Pierwsza wersja standardu International Good Standard została opracowana w 2002 roku przez niemiecki handel detaliczny z inicjatywy Metro AG przy współpracy międzynarodowych związków handlu detalicznego. Inicjatywa optacowania standardu IFS powstała celem poprawy bezpieczeństwa żywności i wzmocnienia zaufania konsumentów w tym zakresie. Standard IFS integruje wymagania związane m.in. w normach ISO, w Kodeksie Żywnościowym, przepisach prawnych, podręcznikach dobrej praktyki (np. Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, Dobrej Praktyki Rolniczej GAP. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej GLP), jak również aktualne zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia. Stanowi więc kwintesencję wymagań, które należy spełnić dla zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości produktu.

TPPS

Firma La-sad sp. z o.o. w 2013 roku poddała się ocenie ze strony Tesco. Audyt wykazał brak znaczących niezgodności, co pozwoliło wydanie oceny naszej firmy na poziomie zielonym. Jest to standard produkcji wymagany od wszystkich dostawców oraz poddostawców żywności do sieci TESCO. TFMS dotyczy nie tylko producentów żywności ale również zakładów zajmujących się pakowaniem produktów spożywczych. Standard TFMS to na dzień dzisiejszy jeden z najbardziej wymagających standardów bezpieczeństwa żywności na świecie.

TFMS to szereg określonych wymagań (podobnie jak standard BRC) do których dostawcy muszą się dostosować, w porównaniu z BRC (Global Standard for Food Safety opracowanego przez British Retail Consortium) Standard Produkcji Żywności TESCO uszczegóławia wiele elementów oraz poszerza wymagania m.in. o zasady etyczne odnośnie pracowników.

Celem opracowania standardu TFMS było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa produktów wytwarzanych dla TESCO, spełnienie wymagań prawnych ale również przestrzeganie zasad etycznych przez dostawców względem swoich pracowników.

 

 

 

 

La-sad Sp. z o.o.
Borzęcin 15, 05-620 Błędów
tel.+48 48 377 33 24
e-mail: biuro@la-sad.pl

więcej
 
  projekt i budowa serwisu - hgp.pl studio graficzne

 

 

русская версия English version